ELEKTONİK DEFTER GEÇİŞLER HAKKINDA …

ELEKTONİK DEFTER GEÇİŞLER HAKKINDA …

E-DEFTER UYGULAMASINA KİMLER GEÇECEKTİR?

1- 2021 yılında e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapan mükellefler, Ocak 2022 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

2- 2021 yılında bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler, Ocak 2022 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

3-e-Defter uygulamasına geçiş yapma zorunluluğu olan mükellefler; tam bölünme, birleşme ya da nev’i değişikliğine gitmeleri durumunda devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya nev’i değişikliği neticesinde ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Defter uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

4-5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlarla iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu yoktur ancak isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler.

5-Zorunluluk kapsamına girmeyen ve Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükellefler de isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler.