4857 s. İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ  PARA CEZALARI (2018 – 2021)

4857 s. İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI (2018 – 2021)

Kanun MaddesiCeza MaddesiFiil2018201920202021Açıklama
398İşyerini muvazaalı olarak bildirmek21.03626.02731.90334.809İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
599/1-aİşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak177219268292Bu durumdaki her işçi için
799/1-bMadde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak296366448488Bu durumdaki her işçi için
7/2 (f) bendi99/27. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak1.1841.4641.7921.958 
899/1-cİş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek177219268292Bu durumdaki her işçi için
1499/1-cÇağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak177219268292Bu durumdaki her işçi için
2899/1-dİşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak177219268292Bu durumdaki her işçi için
29100Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)6938571.0501.145Bu durumdaki her işçi için
30101Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak2.6273.2503.9834.345Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
32102/aÜcret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek191236289315Bu durumda olan her işçi ve her ay için
32102/aÜcret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek191236289315Bu durumda olan her işçi ve her ay için
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek6938571.0501.145 
38102/bYasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek6938571.0501.145 
39102/aAsgari ücreti ödememek veya eksik ödemek191236289315Bu durumdaki her işçi ve her ay için
41102/cFazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.337416509555Bu durumdaki her işçi için
52102/bYüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek6938571.0501.145 
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek,337416509555Bu durumdaki her işçi için
57103İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek337416509555Bu durumdaki her işçi için
59103Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek337416509555Bu durumdaki her işçi için
60103Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak337416509555Bu durumdaki her işçi için
63104Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak1.8532.2922.8093.064 
64104Telafi çalışması usullerine uymamak337416509555Bu durumdaki her işçi İçin
68104Ara dinlenmesini uygulamamak1.8532.2922.8093.064 
69104İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek1.8532.2922.8093.064 
71104Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak1.8532.2922.8093.064 
72104Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak1.8532.2922.8093.064 
73104Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek1.8532.2922.8093.064 
74104Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek1.8532.2922.8093.064 
75104İşçi Özlük dosyasını düzenlememek1.8532.2922.8093.064 
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek1.8532.2922.8093.064 
92/2107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1. fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.16.82920.82225.52327.848 
96/1107/1-bİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak16.82920.82225.52327.848 
107/2107/2İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.16.82920.82225.52327.848 

Not: a) 5083 s. Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.b) 5083 sayılı T.C. Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.